هزینه پشتیبانی سایت وردپرس  : هزینه ها پشتیبانی می تواند به صورت موردی مطابق خدمات وردپرس درخواستی و یا مطابق تعرفه پشتیبانی وردپرس به صورت ماهیانه و سالیانه